Tükenmeyen Nefesle

Skip Navigation LinksANA SAYFA : ŞUBELER : Yönetmelik

Yönetmelik

Kuruluş

Madde 1- Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nin kuruluş tüzüğünün 15. maddesine uygun olarak Türkiye genelinde şubeler kurulması kabul edilmiştir. Şubelerin adı Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ............................ şubesi olarak anılacaktır.

Merkezler ve Çalışma Bölgeleri

Madde 2- Şube isimleri kapsayan illerin yönetim kurulunda düzenlenmesi.

Amaç

Madde 3- Şubelerin amacı; Dernek Ana Tüzüğünün 2. maddesinde belirtilen amaç ve çalışma  konuları doğrultusunda, yetkili kılındığı çalışma alanında bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde  çalışmalar yapmak ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğini temsil etmektir.

Hukuksal Durum

Madde 4- Şubeler, yasalar ve Dernek Ana tüzüğü hükümleri gereğince Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğine bağlı; hak ve varlığı dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Şube yönetim kurulu kararları ile özerk  çalışmalarda  bulunan, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü şube yönetim kurulunun sorumlu olduğu Dernek iç organıdır. Şubeler kendi mali tasarruflarından ötürü genel yasalar karşısında bizzat sorumludurlar. Şubelerin kendi tasarruflarından genel merkez yönetim kurulu sorumlu tutulamaz.

Dernek Genel Merkezi ile İlişkiler

Madde 5- Şube kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda derneğin karar ve denetimine bağlıdır.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunun, yasalara, dernek ana tüzüğü ve şube yönetmeliği hükümlerine aykırı bulduğu kararlarının gözden geçirilip düzeltilmesini isteyebilir. Şube Kurullarının eski kararlarında direnmeleri halinde  kesin karar almaya Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile asıl ve yedek denetçileri, Dernek Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile görevden alınabilirler ve yerlerine seçim yapılabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlarlar.

Şubeler, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğinin amaçları doğrultusunda program ve faaliyet yapmakla yükümlü olup yıllık faaliyet programlarını her yılın başında; yıllık faaliyet programı dışında yıl içerisinde yapılacak faaliyetleri en az 30 gün öncesinde Dernek Merkez Yönetim Kuruluna bildirirler. Şubeler, yapılan tüm faaliyetleri ayrıca rapor halinde yıl sonunda yazılı olarak Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Merkezine bildirirler.

Şubeler, solunum alanının pratiğinin gerektirdiği eğitim faaliyetlerini her yıl bölge çapında en az bir toplantı ile yerine getirirler ve bu konuda Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Merkezini bilgilendirirler.

Şubeler, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Merkezinin görevlendirmesiyle ulusal ve uluslararası katılımlı bölgesel faaliyetler de düzenlerler. Bu tür faaliyetler birden fazla şubenin işbirliği ile ortak olarak da yapılabilir.

Şubeler, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Merkezinden bağımsız olarak Ulusal ve Uluslararası kongre düzenleyemezler.

Şubeler, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Merkezine önceden bilgi vererek yazılı ve basılı materyal yayınlayabilir ve dağıtımını yapabilirler.

Şubeler, her yıl Ocak ayı içinde bir önceki yıla ait mali durumlarını ayrıntılı olarak, rapor halinde Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Merkezine bildirirler.

Üyelik Hükümleri

Madde 6- Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Ana Tüzüğünün 3 ve 4. Maddesinde yer alan üyelik hükümleri aynen uygulanır. Üyelik işlemleri için Şubeye başvuranların durumu şube yönetimince uygun görüldüğü takdirde üyelik işlemleri gerçekleştirilir ve yeni üyelerle ilgili olarak genel merkeze bilgi verilir. Üyeler sadece bir şubeye kayıtlı olabilirler ancak üyenin talebi doğrultusunda başka bir şubeye nakli gerçekleştirilebilir.

Şube Organları

Madde 7- Şubenin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Şube Genel Kurulu

 2. Şube Yönetim Kurulu

 3. Şube Denetim Kurulu

Şube Genel Kurulu

Madde 8- Şube Genel Kurulu  üç  yılda bir ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Kurulundan en az 2 ay önce olmak üzere toplanır. Gereğinde olağanüstü genel kurul yapılabilir.

Olağan ve olağanüstü toplantılardan sonra, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneği toplantının yapıldığı tarihi izleyen 7 (yedi gün) içinde Dernek Merkez Yönetim Kuruluna ve 30 (otuz gün) içinde mülki idare amirliğine gönderilir.

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Şube Genel Kurulunun başlıca görevleri;

 1. Şube organlarının seçilmesi,

 2. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibrası,

 3. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 4. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Kurulunda şubeyi, şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri delege olarak temsil etmek zorundadırlar,

 5. Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda gerekli kararların alınması,

 6. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Kuruluna görüş ve öneriler götürülmesi,

 7. Şube yönetmeliğinde tanımlanan yetki ve görevlerin hayata geçirilmesi,

 8. Şubeler tüzük ve yönetmelik değişikliği yapamazlar,

 9. Şubenin feshine ve şube mallarının Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Merkezine devrine karar verilmesi ancak Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Kurulu kesin kararı ile uygulanabilir,

Şube Yönetim Kurulu

Madde 10- Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından 3 (üç) yıl için gizli oyla seçilmiş 5 (beş)  asıl  ve  5 (beş)  yedek  üyeden  oluşur.
Şube Yönetim Kurulu, ilk  toplantısında;  bir  Başkan,  bir İkinci Başkan, bir Genel Sekreter,  ve bir Sayman seçer. Başkan şubeyi temsil eder. Başkanın bulunmadığı hallerde, İkinci Başkan ona vekalet eder, onun yetki ve sorumluluklarına sahiptir.
Şube Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez toplanır. Toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı 3 (üç) tür. Yönetim Kurulunda oylama açık yapılır.

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkile

Madde 11- Şube Yönetim Kurulunun başlıca görevleri;

 1. Şubenin tüzel kişiliğinin Başkan veya ikinci başkan ile temsil edilmesi, tüm şube çalışmalarının yürütülmesi,

 2. Şubenin yıllık çalışma programı gelir- gider tabloları, bütçenin hazırlanması, Şube Genel Kuruluna sunulması,

 3. Dernek tüzüğünün ve yönetmeliğin yüklediği işlerin Şube çalışma alanı ve kapsamı dahilinde Yasalar çerçevesinde yerine getirilmesi, uygulanması,

 4. Dernek Genel Kurulu ve Şube Genel Kurulunun kararlarının uygulanması, Şube denetçilerinin istek ve önerilerinin Şube Genel Kuruluna götürülmesi,

 5. Şube personelinin atanması, çalışmalarının denetlenmesi, görevden alınması,

 6. Şubeye ait kayıt ve defterlerin tutulması ve bunların korunması ve bu konudaki yasal mevzuatın eksiksiz yerine getirilmesi,

 7. Şubeye yapılan üye başvurularının kabul edilmesi, ret edilmesi, üyelikle ilgili tüm işlemlerin yerine getirilerek genel merkeze bilgi verilmesi,

 8. Şube üyeleri arasındaki dayanışma ve koordinasyonun sağlanması, şube lokalinin idaresinin sağlanması, üyelerin Genel Merkezle olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve üyelerin dilek ve şikayetlerinin Şube Genel Kurulu ve Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletilmesi,

Şube Denetim Kurulu

Madde 12- Şube Denetçileri Şube Genel Kurulunda 3 (üç) yıl için seçilmiş, 3(üç) asıl ve 3(üç) yedek üyeden oluşur.

Şube denetçileri en az yılda bir şube hesap ve işlemlerini, defterlerini inceleyerek, raporla şube Yönetim kuruluna istek ve önerilerini bildirirler; bütçe, gelir-gider çizelgesi hakkındaki görüş ve incelemelerini bir raporla Şube Genel Kuruluna ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yönetim Kuruluna sunarlar.

Gelirler ve Mali Hükümler

Madde 13- Dernek Ana Tüzüğünde yer alan Mali Hükümler, Şube ve çalışma alanı kapsamında kalmak üzere Şube Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Şubenin gelirleri;

 1. Yıllık üyelik aidatı her üç yılda bir yapılacak Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Kurulu’nda belirlenir,

 2. Şubelere kayıtlı üyelerin üye giriş ve yıllık aidatlarının %50’si,

 3. Sosyal ve bilimsel etkinliklerden sağlanan gelirlerin %75’i,

 4. Bağış ve yardımların tamamı,

 5. Şubeler yıl içi gelirlerinden genel merkeze aktaracakları bölümü ertesi yıl Ocak ayı içerisinde Genel Merkez hesabına göndermekle yükümlüdürler,

 6. Şubeler, şube yönetim kurulları kararı ile banka hesabı açabilirler,

Yönetmelik Değişikliği

Madde 14- Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Şube yönetmeliğinde gerekli durumlarda Dernek Merkez Yönetim Kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir.

Eksik Hükümler

Madde 15- Bu yönetmelikte bulunmayan hükümler yerine Dernek Ana Tüzüğündeki hükümler Şube kapsamında kalmak üzere uygulanır.

Yürürlük

Madde 16- Bu yönetmelik, 25.10.2008 tarihli Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kabulü ile yürürlüğe girmiştir.

ÜYE GİRİŞİ


   
Şifremi Unuttum
  

TÜSAD ÜYELİK BAŞVURUSU

ETKİNLİK TAKVİMİ

Ocak 2020
PztSalÇarPerCumCmtPaz
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
 LookUs & Online Makale