• Gün

  • Saat

  • Dakika

  • Saniye

KURS PROGRAMLARI
Tüm kurslarımız 29 EKİM 2021, CUMA günü gerçekleşecektir.
Kurs kayıt taleplerinizi [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Kurs Başkanı: Oğuz Köktürk, Duygu Özol
AMAÇ/KAPSAM : Uykuda solunum bozukluklarının altın standart tanı yöntemi olan “Polisomnografi” konusunda eğitim çıtamızı yükseltmek amacıyla yıllardır düzenlediğimiz PSG kursunun seviyesini bir üst düzeye çıkarmayı planladık. Bu amaçla uyku evrelerinin skorlanmasından PAP kayıtlarının yorumlanmasına kadar uykuda solunum bozuklukları tüm yönleriyle ele alınacak ve video kayıtlarını içeren pratik uygulamalarla sunulacaktır.
09:00-09:30 Uyku evrelerinin skorlanması Şerife Savaş Bozbaş
09:30-10:00 Arousal ve siklik alternan patern (CAP) Hilal Ermiş
10:00-10:30 Solunumsal olayların skorlanması Sema Saraç
10:30-11:00 Hipnogram analizi Asiye Kanbay
11:00-11:30 Uyku ilişkili hareketlerin skorlanması İlker Yön
11:30-12:00 Kardiyak olayların skorlanması Ahmet Cemal Pazarlı
12:00-12:30 Ara
12:30-13:00 Atipik PSG paternleri ve artefaktlar Handan İnönü Köseoğlu
13:00-13:30 PSG eşliğinde PAP titrasyonu Ahmet Ursavaş
13:30-14:00 PSG raporlarının yorumlanması Duygu Özol
14:00-14:30 PAP kayıtlarının yorumlanması
Oğuz Köktürk
14:30-15:00 Tartışma  

Kurs Başkanları: Ülkü Yılmaz, Soner Gürsoy
AMAÇ/KAPSAM : KHDAK'ta evrelemeden tedaviye dek kullanılan güncel yaklaşımların aktarılması amaçlanmıştır. Kurs süresince öncelikle evrelemeye yönelik olarak primer tümöre, mediastinal lenf nodlarına ve ekstrapulmoner lezyonlara yaklaşım tartışılacak ve ardından evreye göre tedavi seçenekleri hakkında güncel bilgiler sunulacaktır.
09:00–09:20 TNM evreleme sistemine giriş ve başlangıç Pınar Akın Kabalak
09:20-09:40 Primer tümörün değerlendirilmesi Nevin Aydın
09:40-10:00 Mediastenin evrelenmesinde görüntüleme Atila Gökçek
10:00-10:20 Mediastenin evrelenmesinde EBUS / EUS Melahat Uzel Şener
10:20-10:30 Ara
10:30-10:50 Mediastenin evrelenmesinde servikal mediastinoskopi, VAMLA, TEMLA Akif Turna
10:50-11:10 Mediastenin ve akciğer nodüllerinin evrelenmesinde VATS
Berker Özkan
11:10-11:30 Uzak organların değerlendirilmesi Yasemin Söyler
11:30-11:50 Ara
11:50-12:10 Erken evre hastada cerrahi tedavi Çağatay Tezel
12:10-12:30 Lokal ileri evre hastada cerrahi tedavi Soner Gürsoy
12:30-12:50 Metastatik olmayan hastada sistemik tedavi Özgür Batum
12:50-13:10 Metastatik hastada sistemik tedavi Sibel Arınç
13:10-13:40 Tartışma

Kurs Başkanları: Gazi Gülbaş, Alis Kostanoğlu
AMAÇ/KAPSAM : COVID-19 hastalarında pulmoner rehabilitasyon ile ilgili bilgi ve beceri kazandırma amaçlanmıştır. COVID-19'un uzun döneme yayılan ve rehabilitasyon gereksinimi doğuran sonuçlarına değinilecek, hastaların yönetimi çok yönlü olarak ele alınacak ve olgu örnekleri ile pekiştirilecektir.
09:00–09:20 COVID-19’un uzun dönem etkileri Esra Ertan Yazar
09:20-09:40 Pulmoner rehabilitasyon endikasyonları Gazi Gülbaş
09:40-10:10 Hasta değerlendirme yöntemleri Gökşen Kuran Aslan
10:10-10:40 Egzersiz eğitimi  Rengin Demir
10:40-11:00 Ara
11:00-11:20 Psikososyal destek Seda Onur Güner
11:20-11:40 Beslenme desteği Ayşe Bahadır
11:40-12:10 COVID-19 olgu örnekleriyle pulmoner rehabilitasyon Ayşegül Beykümül
12:10-12:30 Tartışma

Kurs Başkanları: Arzu Ertürk, Serap Duru
AMAÇ/KAPSAM : Palyatif bakım ünitelerinde yatmakta olan hastaların yönetilmesinde çok yönlü bir bakış açısının gerekliliğine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Hastanın palyatif bakım ünitesine kabulünden yaşamın sonlanmasına kadar uygulanan tüm yaklaşımlar nütrisyondan ağrıya, semptomatik esenlikten komplikasyon yönetimine ayrıntıları ile tartışılacaktır.
14:30-14:50 Palyatif bakım temel kavramlar Pelin Uysal
14:50-15:10 Palyatif bakıma hasta kabul kriterleri Fatma Yıldırım
15:10-15:30 Palyatif bakım hastasında nütrisyon Kadriye Kahveci
15:30-15:50 Palyatif bakım hastasında ağrı yönetimi Ali Alagöz
15:50-16:10 Palyatif bakım hastasında dispne yönetimi  
Ali Vefa Öztürk
16:10-16:30 Palyatif bakım hastasında aspirasyon ve pnömoni yönetimi Melike Kazancı Ersoy
16:30-16:50 Palyatif bakım hastasında hayatın sonu kararı Arif Hüdai Köken
16:50-17:20 Tartışma

Kurs Başkanları: Mustafa Hikmet Özhan, Deniz Köksal
AMAÇ/KAPSAM : Temel plevral işlemlerle ilgili bilgi ve görgüyü arttırma amaçlanmıştır. Torasik US’nin plevral girişimlerdeki yeri vurgulandıktan sonra torasentezden plöroskopiye tanısal işlemler ile plevral sıvıya müdahale öncesi intraplevral basınç ölçümleri, ardından drenaj yöntemleri ve plörodezis tüm yönleriyle tartışılacaktır.
09:00–09:20 Torasik ultrasonografi
Benan Çağlayan
09:20-09:40 Torasentez Deniz Köksal
09:40-10:00 Plevra biyopsileri Sevda Cömert
10:00-10:30 Ara
10:30-10:50 Plöroskopi Güntülü AK
10:50-11:10 İntraplevral basınç ölçümü Mustafa Hikmet Özhan
11:10-11:30 Drenaj teknikleri ve plörodezis
Cansel Atinkaya
11:30-12:00 Tartışma

Kurs Başkanları: Zeynep Ferhan Özşeker, Erdinç Ercan
AMAÇ/KAPSAM : Özellikle meslek hayatının başında yer alan meslektaşlarımıza ve aynı zamanda sürekli eğitim kapsamında bilgilerini güncelleme arayışında olan hekimlerimizin gereksinimlerini karşılayacak şekilde solunum fonksiyon testlerinin özetlenmesi amaçlanmıştır. Basit spirometriden volüm ve difüzyon kapasitesi ölçümlerine teknik bilgiler derlenecek ve olgu örnekleri ile çeşitli patolojilerin pratikte yönetimi pekiştirilecektir.
13:00-13:20 SFT parametreleri ve laboratuvar standartları Çiğdem Özdemir
13:20-13:50 Doğru spirometrik ölçüm, akım volüm halkasının değeri Gözde Köycü
13:50-14:10 Reverzibilite testleri ve bronş provokasyon testleri Sakine Nazik Bahçecioğlu
14:10-14:40 Olgu örnekleriyle obstrüktif, restriktif ve mikst patolojilerde spirometri değerlendirilmesi Pınar Mutlu
14:40-15:00 Ara
15:00-15:20 Akciğer volümleri ölçüm yöntemleri (Nitrojen arındırma, Helyum dilüsyon, Vücut pletismografisi) Şerife Torun
15:20-15:40 Difüzyon kapasitesi ölçüm yöntemi ve kullanım alanları Nilgün Yılmaz Demirci
15:40-16:00 Solunum kas gücü ölçümü Seher Satar
16:00-16:20 Ara
16:20-16:50 Olgu örnekleriyle obstrüktif, restriktif, mikst patolojilerde ve pulmoner hipertansiyonda akciğer volümleri ve difüzyon kapasitesinin değerlendirilmesi Dicle Kaymaz
16:50-17:20 Egzersiz testi tipleri ve özellikleri

Funda Coşkun

17:20-17:45 Tartışma  

Kurs Başkanları: Ebru Ortaç Ersoy, Cenk Kıraklı
AMAÇ/KAPSAM : Solunum yetmezliğine pratik yaklaşımda hekimlerin bilgi ve beceri düzeylerini arttırma amaçlanmıştır. Bu açıdan solunum yetmezliğinin fizyopatolojisi açıklanacak ve ardından yönetimde kullanılan çeşitli tedavi yöntemleri özetlenerek kurs sonunda sorun temelli yaklaşımla pekiştirilecektir.
14:00-14:20 Solunum yetmezliği fizyopatolojisi Esra Akkütük Öngel
14:20-14:40 Oksijen tedavisi Ebru Ortaç Ersoy
14:40-15:00 Yüksek akış oksijen tedavisi Hatice Kutbay Özçelik
15:00-15:20 Noninvaziv mekanik ventilasyon Müge Aydoğdu
15:20-15:40 Ara
15:40-16:00 İnvaziv mekanik ventilasyon Arzu Topeli İskit
16:00-16:20 ECMO Cenk Kıraklı
16:20-16:40 Sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri (NIV) Murat Yıldız
16:40-17:00 Sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri (NIMV) Kazım Rollas
17:00-17:30 Tartışma

Kurs Başkanları: Ülkü Aka Aktürk , Ayperi Öztürk
AMAÇ/KAPSAM : Bu alanda kendilerini geliştirmek isteyen meslektaşlarımızın bronkoskopik işlemlerde kendilerini daha yetkin hissedebilmeleri için hasta seçiminde uygulaması gereken yaklaşımlar ve yönetiminde başvurulabilecek teknikler ve püf noktaları görseller eşliğinde sunulacaktır.
09:00-09:30

Tanısal bronkoskopi: endikasyonlar ve gereçler

Ömer Ayten
09:30-10:00 Ne zaman EBUS? Tayfun Çalışkan
10:00-10:30 Konvansiyonel TBİA : Teknik ve püf noktaları Ülkü Aka Aktürk
10:30-10:50 Ara
10:50-11:10 Transbronşiyal biyopsi : Teknik ve püf noktaları Özlem Soğukpınar
11:10-11:40 Bronkoalveoler lavaj : Teknik ve püf noktaları
Kadir Canoğlu
11:40-12:10 EBUS : İşlem tekniği, iğne seçimi, materyalin hazırlanması Ayperi Öztürk
12:10-12:30 Tartışma  

Kurs Başkanları: M. Şule Akçay, Özlem Sönmez
09:00-09:10 Açılış ve tanışma Şule Akçay
09:10-09:40 Türkiye'de tütün kontrolü çalışmaları, tütün kontrolü ile ilgili uluslararası düzenlemeler: Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı Sunumu Sağlık Bakanlığı
09:40-10:00 Tütün kullanımının zararları; riskler ve tehditler, bırakmanın yararları Zeynep A. Taşdemir
10:00-10:20 Pasif etkilenim, üçüncü el etkilenim tanım ve korunma yolları Elif Babaoğlu
10:20-10:40 Bağımlılık, tütün bağımlılığının nörobiyolojisi Esen Sayın Gülensoy
10:40-11:00 Ara
11:00-11:20 Tütün kontrolünün gerekçesi, endüstri stratejileri, tütün kullanımının ekonomik ve endüstriyel boyutları Nazmi Bilir
11:20-11:40 Tütün mücadelesinde hekim ve sağlık çalışanlarının rolü Tijen Şengezer
11:40-12:00 Elektronik nikotin sağlama sistemleri sigara bırakma yöntemi midir?    H. Volkan Kara
12:00-12:20 Tütün mücadelesinde iletişimin önemi; iletişim teknikleri
Tijen Şengezer
12:20-13:30 Öğle Arası
13:30-13:50 Tütün Bağımlılığının Klinik Değerlendirmesi, Olguların Evrelendirilmesi, 5A - 5R Yaklaşımı Burcu Cirit
13:50-14:10 Kliniklerde tütün bağımlılığına davranışsal yaklaşımlar, davranışçı-bilişsel yöntemler Özlem Sönmez
14:10-14:40 Özel durumlarda sigara bırakma          
A.Kronik hastalıklarda sigara bırakma             
B.Gençlerde sigara bırakma                  
C.Gebelikte sigara bırakma                    
D.Ağır mental hastalıklar, depresyon ve sigara bırakma
Gülbahar Darılmaz Yüce
14:40-15:10 Sigara bırakmada farmakolojik yaklaşımlar, rutin uygulama, ilaç etkileşimleri (Nikotin replasman tedavisi, bupropiyon, vareniklin)
Fisun Sözen
15:10-15:30 Ara
15:30-15:50 Bırakma döneminde izlem , nüks olgulara yaklaşım M.Şule Akçay
15:50-16:20 Olgulara temel yaklaşım-uygulama     Tijen Şengezer
16:20-16:40 Sigara bırakma polikliniği mevzuat Sağlık Bakanlığı
16:40-17:00 Değerlendirme  

Kurs Başkanları: Filiz Koşar, Selma Metintaş
AMAÇ/KAPSAM : Hipotez aşamasından basıma değin bilimsel bir makalenin serüveninin tartışılması planlanmıştır. Araştırma planlamadan araştırma çeşitlerine, araştırmalarda sık yapılan hatalardan makale okumaya bilimsel bir makale tüm yönleriyle ele alınacak ve günün sonunda örneklerle pekiştirilecektir.
09:00-09:30 Araştırma planlama Ali Özer
09:30-10:00 Tanımlayıcı ve kesitsel araştırmalar Ali Özer
10:00-10:30 Vaka-kontrol araştırmaları Celal Satıcı
10:30-11:00 Kohort araştırmaları Burcu Arpınar Yiğitbaş
11:00-11:30 Ara  
11:30-12:00 Sağkalım analizleri Elif Altundaş Hatman
12:00-12:30 Deneysel çalışmalar Selma Metintaş
12:30-13:00 Metodolojik çalışmalar Seçil Özkan
13:00-13:30 Ara
13:30-14:00 Araştırmalarda sık yapılan hatalar Işıl Maral
14:00-14:30 Bilimsel makale okuma Aliye Mandıracıoğlu
14:30-15:00 Uygulamalarla günün özeti Yusuf Aydemir
15:00-15:30 Tartışma