ANA KONU BAŞLIKLARI

 • YENİ TEKNOLOJİLER YENİ TEDAVİLER
 • FARKLI BİR EĞİTİM MODELİ MÜMKÜN MÜ?
 • UYKU TIBBINDA YENİ UFUKLAR
 • AKCİĞER KANSERİNDE OLİGOMETASTAZ KAVRAMI
 • FONKSİYONEL TIP UYGULAMALARI
 • GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ EĞİTİMİ, YETERLİLİK VE SERTİFİKASYON
 • KOAH’TA BRONKOSKOPİK TEDAVİLER: 20 YILDA NE ÖĞRENDİK?
 • TELETIP UYGULAMALARI
 • TOPLUMSAL OLAYLAR VE GÖĞÜS HASTALIKLARI
 • AKCİĞER KANSERİ YÖNETİMİNDE OYUN BOZANLAR
 • PULMONER NODÜLLERDE RİSK YÖNETİMİ
 • PULMONER VASKÜLİTLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
 • PULMONER HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE NEREDEYİZ?
 • PLEVRAL HASTALIKLARIN TANISINDAKİ YENİLİKLER
 • KHDAK’DE N2 TUTULUMUNDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
 • YİNE, YENİ, YENİDEN TÜBERKÜLOZ MÜCADELEMİZ
 • ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNLİĞE BRONŞEKTAZİ
 • KOAH’da UYGUN İNHALER: KİME GÖRE? NEYE GÖRE?
 • ASTIM TEDAVİSİNDE İNFLAMASYONDAN KLİNİĞE GİDEN YOL HARİTASI
 • VTE DE TEDAVİ SONRASI TAKİP VE UZUN SÜRELİ ANTİKOAGULAN TEDAVİ
 • OSAS TEDAVİSİNDE CPAP’IN ÖTESİNDE DÜŞÜNMEK?
 • ÇOCUKLARI TÜTÜN SALGINI VE ZARARLARINDAN KORUMA İNİSİYATİFİ ÇALIŞMALARI
 • YERDEN GÖĞE HİPOKSİ
 • AĞIR PNÖMONİ: ETYOLOJİDEN TEDAVİYE
 • UYKU BOZUKLUKLARINDA OLGU KONSEYİ
 • POST-COVİD PNÖMÖNİTİS OLGULARININ YOĞUN BAKIM YÖNETİMİ
 • TÜBERKÜLOZUN BİN BİR YÜZÜ
 • OLGULARLA ÖZEL DURUMLARDA PULMONER REHABİLİTASYON
 • SAĞLIK KURULUNDAYIM; NASIL KARAR VERMELİYİM?
 • POST COVİD ENFEKSİYOZ/NONENFEKSİYOZ KOMPLİKASYONLAR