TÜSAD HAKKINDA

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 22 Haziran 1970 yılında aşağıda isimleri belirtilen dokuz öğretim üyesinin bir araya gelmesiyle İstanbul’da kurulan, Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel ilk uzmanlık derneğidir (Dernek Sicil No: 34-08/084 İstanbul). 

Prof. Dr. Rauf Saygın 
Prof. Dr. Cem'i Demiroğlu 
Prof. Dr. Fahir Melek Göksel 
Prof. Dr. Sadi Sun 
Prof. Dr. Necati Akgün
Prof. Dr. Meliha Terzioğlu 
Prof. Dr. Naci Bor
Prof. Dr. Faruk Yenel
Dr. Fela Ersek 


Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’ nin ilk başkanı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meliha Terzioğlu (vefat etti) görevini 24 yıl sürdürdü. Prof. Dr. Meliha Terzioğlu’ nun 24 yıllık başkanlığını takiben (1970-1994), 1994 -2000 yılları arasında ProfDr Müzeyyen Erk, 2000-2006 yılları arasında Prof. Dr. Mustafa Yaman,  2006 – 2011 yılları arasında Prof. Dr. Can Öztürk, 2011-2013 döneminde Prof. Dr. Mecit Süerdem, 2013-2016yılları arasında Doç. Dr. Filiz Koşar TÜSAD başkanlığı görevlerinde bulundular. 18 Ekim 2016 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul sonucunda Prof. Dr. Arzu Mirici TÜSAD' ın Başkanlığına seçildi ve halen bu görevini yürütmektedir.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nin 12 Temmuz 1971 de Avrupa Solunum Klinik Fizyolojisi Derneği (SEPCR) ile işbirliği yapması hususunda Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayınlandı. 13.08.1975 tarih ve 10483 no’lu Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye kelimesinin izni, 28.02.1978 tarih 7/15094 no’lu kararla “Kamu Yararına Dernek” ünvanı alındı. TÜSAD alanımızdaki tekKamu Yararına Dernek statüsünde bulunan dernektir.

TÜSAD; 1972 yılında “Vantilasyonun kimyasal regülasyonu ve ilgili klinik aksaklıklar ve 1978 yılında “Hiperoksi ve O2 toksisitesi” konularında Avrupa Solunum Klinik Fizyolojisi Derneği (SEPCR) ile ortak uluslararası iki sempozyum düzenledi. Her iki toplantının sunumları “Bulletin Europĕen de Pysiopathologie Respiratoire” dergisinde yayınlandı. TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Meliha Terzioğlu’nun Avrupa Solunum Klinik Fizyolojisi Derneği’nde (SEPCR) 1973-1977 tarihleri arasında Yürütme Komitesi Üyeliği ve 1977-1981 tarihleri arasında 2. Başkan olarak görev yapması, SEPCR ve Avrupa Pnömoloji Derneği (SEP) ile bilimsel bakımdan ilişkilerin kuvvetlenmesine katkıda bulundu.

TÜSAD’ ın 1975 yılında Magosa’da düzenlediği IV. Ulusal Kongresi, Kıbrıs Türk Federe Devletinde yapılmış ilk Türk bilim toplantısı olma özelliğindedir.  

TÜSAD 1975 Kasım ayında ilk kez Olgunlaşma Kursu düzenledi. İstanbul Kursları olarak adlandırılan ve başta göğüs hastalıkları uzmanları olmak üzere, tıbbın her dalından ilgili birçok kişinin katıldığı bu kurslar daha sonraki senelerde de düzenli olarak gerçekleştirildi. 

TÜSAD, Atatürk’ün doğumunun 100. yılı anısına 22 Mayıs 1981 de İstanbul’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bir toplantı düzenledi. Ayrıca aynı yıl (26-28 Ekim 1981) Diyarbakır’da TÜSAD’ın Ulusal Kongresi yapıldı. İlk olarak 3-7 Ekim 1983 Marmaris Kongresinde, yönetim kurulunun belirlediği bir komisyonun oluşturduğu kurallara göre, genç araştırıcıları teşvik etme amaçlı olarak başarı ödülü verildi. Sonraki yıllarda genç araştırıcılara TÜSAD teşvik ve başarı ödüllerinin düzenli olarak verilmesi sürdürüldü. 

İlk SOLUNUM Dergisi, Manavgat 1976 Kongresinin bildirilerinden oluştu. SOLUNUM dergileri ilk yıllarda Nazım Terzioğlu Matematik Araştırma Enstitüsü Baskı Atölyesinde basıldı. 
1976 Mayıs ayında İstanbul’da Olgunlaşma Enstitüsü TÜSAD yararına çok başarılı bir defile düzenledi. Bu defileden elde edilen gelir derneğin faaliyetlerine önemli katkı oluşturdu.

2004-2006 dönemi için seçilen yönetim kurulu bir taraftan yapısal ve yönetsel değişikliklere giderek derneğin daha katılımcı, yeniliğe ve değişime daha açık hale getirilmesini, diğer taraftan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği hedef tanımında yer alan “Toplumsal Eğitime” daha fazla önem veren girişimleri gerçekleştirdi. 

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nin 12 Kasım 2006 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Akciğer Kanseri, Astım ve Alerji, Fizyoloji, Girişimsel Pulmonoloji, İnfeksiyon, KOAH, Tüberküloz, Yoğun Bakım çalışma gruplarının kurulması kararlaştırıldı. Mart 2016 tarihi itibarıyla 15 çalışma grubu ve üç koordinasyon kurulu görev yapmaktadır.

2005 yılında Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nin kuruluş tüzüğünün 14. maddesine uygun olarak Ankara ve İzmir Şubeleri kurulması kararı alındı. TÜSAD’ın bu dönemdeki yenilikçi ve atılımcı politikalar geliştirmesi sonucunda; üye sayısında, ulusal kongrelere katılımda, yurt içi ve yurt dışı toplantılarında çok önemli artışlar gerçekleşti. Özellikle TÜSAD Akademi’nin kurulması ile ulusal kongreler dışındaki eğitici toplantılar ve mesleki gelişim kursları çok zenginleşti. 

TÜSAD; açılımları ile global anlamda ve Türkiye çapında bir uzmanlık derneği olmanın sorumluluğunu bu dönemde daha yoğun olarak hissederek gelişmiş ülkelerdeki benzer yapılanmaların üyelerine sağladığı olanakların hemen hepsini üyelerine sunmayı başardı. Üyelerine ve halka yönelik olarak çok zengin yayın etkinliklerini başlattı ve halen gittikçe artan sayıda yayınlarını sürdürmektedir. Üyeler arası internet tabanlı iletişim platformu, çok zengin içerikli dernek web sitesi ve dernek etkinliklerinin yansıtıldığı “Solunum Aktüel” gazetesi ile üyelerine düzenli bilgi aktarımı sağlamaktadır. KOAH Çalışma Grubu tarafından “KOAH Bülteni”, Astım ve Alerji Çalışma Grubu tarafından “Astım Bülteni” düzenli olarak yayınlanmaktadır. Derneğin düzenli hakemli bilimsel dergisi olan SOLUNUM çok sayıda dizin sistemlerine dahil olarak araştırıcılara destek vermektedir. 2014 yılında alınan karar ile derginin ismi “EURASIAN JOURNAL OF PULMONOLOGY” olarak değiştirildi ve yayın dilinin İngilizce olmasına karar verildi. 

2011 – 2013 döneminde gerek hastalarımıza ve halka yönelik, gerekse göğüs hastalıkları alanındaki mesleki gelişime yönelik yürütülmekte olan bilimsel faaliyetler artan bir ivme ile devam ettirildi. “Şubeler Yönetmeliği”, “Çalışma Grupları Yönetmeliği”, “Bilimsel Toplantılar Yönetmeliği”, “Etik Kurul Yönergesi”, “Araştırma Destek Fonu Yönetmeliği” gibi kurumsallaşmanın gereği olan düzenlemeler özenle hazırlandı ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek uygulamaya sokuldular.

Yıllık kongrelerin yanısıra hemen her dönemde uluslararası dernekler ile iletişim ve işbirliği içinde olan TÜSAD alanımızdaki ilk dünya kongresi olan 17. Asya Pasifik Kongresini 2003 yılında başarı ile gerçekleştirdikten sonra benzer işbirlikleri devam etti.  En son TÜSAD desteğinde, EABIP ile birlikte organize edilen 2nd European Congress for Bronchology and Interventional Pulmonology (ECBIP, April 27-30, 2013 - İzmir) kongresi, Avrupa ölçekli önemli bir kongre olarak ülkemizde gerçekleştirildi. TÜSAD ve ISAM (International Society for Aerosols in Medicine) tarafından ortaklaşa düzenlenen  “Basic Principles and Clinical Applications of Aerosol in Medicine“  sempozyumu 02 Ekim 2013’de Çeşme’de düzenlendi. Yine aynı yıl “COPD Istanbul” sempozyumu başarıyla gerçekleştirilerek bu toplantının uluslararası bilim insanları tarafından oluşturulan bir kurul tarafından her yıl düzenlenmesi kararı verildi.  Ayrıca 4th European Congress for Bronchology and Interventional Pulmonology (ECBIP, April 27-30, 2016 - Belgrad) kongresi TÜSAD desteğinde ve EABIP ile birlikte yapılacaktır.

2011 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurul’unda Dernek Tüzüğü değiştirildi. Tüzükteki en önemli değişiklik; “Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeleri arka arkaya en fazla iki dönem görev yapabilir ve Merkez Yönetim Kurulu başkanı arka arkaya olmaması kaydı ile en fazla iki dönem başkanlık yapabilir” kararı oldu. Bu sayede TÜSAD yönetim biçimi çok daha demokratik, etkin ve yaygın katılıma uygun hale getirildi. Diğer yandan TÜSAD Genel Merkez Ofisi yeniden yapılandırılarak derneğin kurumsal yapısı çok daha güçlendirildi. 

TÜSAD, “ TÜKENMEYEN BİR NEFESLE” sloganı ile 47 yıllık geçmişinde; 39 ulusal kongre, sayısız bilimsel toplantı, sempozyum, çeşitli bilimsel yayınlar, ödüller, araştırma proje destekleri, çok sayıda uluslararası sempozyum, iki dünya kongresi, halka yönelik ve değişik sağlık sorunlarına odaklanan farkındalık projelerine imza attı. Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve diğer kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülen birçok etkinliği başarıyla gerçekleştirdi.  

TÜSAD, Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu oluşturulması çalışmalarına kuruluşundan itibaren aktif olarak destek verdi ve katılım sağladı. 

TÜSAD; Merkez Yönetim Kurulu, şubelerinin yönetim kurulları, çalışma grupları ve koordinasyon kurulları (Astım ve Alerji, Akciğer Kanseri, Fizyoloji, Girişimsel Pulmonoloji, İnfeksiyon, KOAH, Tüberküloz, Yoğun Bakım, Solunum Rehabilitasyonu, Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları ve Pulmoner Vasküler Hastalıklar, Mesleki ve Çevresel Solunum Hastalıkları-İş Sağlığı, Tütün Kontrolü, İnhalasyon Tedavileri, Uyku Bozuklukları, Geriatri Çalışma Grupları ile Göğüs Cerrahisi, Çocuk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları Hemşireliği ve Teknisyenleri Koordinasyon Kurulu) ile toplum sağlığına katkı, üyelerimizin  bilimsel anlamda desteklenmesi ve meslek örgütü olmanın gerektirdiği faaliyetleri planlamakta ve gerçekleştirmektedir.

Copyright @ 2018 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği. LookUs & Online Makale