Tükenmeyen Nefesle

Skip Navigation Links
22 Şubat 2010

TÜSAD'ın Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile İlgili Önerileri

T.C Sosyal Güvenlik Kurumu
GSS Genel Müdürlüğü

Sağlık Poitikalarını Geliştirme ve Mevzuat
Daire Başkanlığın 

17.02.2010

SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Göğüs Hastalıkları ile ilgili kısım (EK8-7.3 Solunum Sistemi) başlığı altında ki tabloda yer alan SAĞLIK KURUMLARI FİYAT LİSTESİ' nde günümüzde karşılığı bulunmayan veya tebliğde bulunduğu halde güncelliğini yitirmiş işlemler olduğu gibi, bugün birçok sağlık kurumunda uygulanan bazı işlemlerin yer almaması nedeniyle ücretlendirilmesi ve faturalandırılması mümkün olmamaktadır.Branşımızla (Göğüs Hastalıkları) ilgili birçok işlemin (girişimsel, laboratuar, yoğun bakım, uyku vs.) karşılığının bulunmamasının yarattığı sıkıntı kurumsal ve kişisel boyutlarda ciddiyetini sürdürmekte ve bazı önemli tanısal incelemelerin yapılmasını olanaksız hale getirmektedir. Göğüs Hastalıkları alanında yıllardır hiçbir ciddi değişiklik ve revizyon yapılmadığı için branşımızla ilgili uygulamaların bazıları dağınık halde diğer başlıklar altında bulunmakta olup birçok uygulamanın da karşılığı hiç bulunmamaktadır.

Göğüs Hastalıkları uzmanlık alanında faaliyet gösteren ve 1500 üyesi bulunan TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (TÜSAD) olarak, uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve SUT uygulamalarında alanımızda yaşadığımız sorunları kısa dönemde çözmeye yönelik taslağımızı ekte , gereği yapılmak üzere sunuyoruz.

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız durumu fikir vermesi bakımından, ana başlıklar olarak aşağıya çıkarıyoruz. Bu ana başlıklara göre tüm tebliğden çıkarılan işlemler ve kodları, tablolar halinde aşağıdaki gibidir. Bu tablolar incelendiğinde aynı tetkikler farklı yerlerde bulunmakta ve bazıları farklı fiyatlandırılmaktadır. Yaptığımız işlemlere kolayca ulaşabilmek ve bir bakışta bulunabilmesi açısından da ana başlıklara göre yeniden sınıflandırılmanın uygun olacağını düşünüyoruz.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz

Prof. Dr. Can ÖZTÜRK
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Başkanı


Ek :

  1. SUT Ek 10-B’ye ilişkin talebimiz
  2. SUT Ek 10-C listesine alınmasını istediğimiz incelemeler
  3. SUT'da Ek- 8 listesinde ,Solunum Hastalıkları ile ilgili Revizyon önerilerini içeren tablo

1- SUT Ek 10-B listesinde, 44 TL’ye düşürülen 1171 Kodlu Göğüs Hastalıkları paket ücretinin; Kardiyoloji, Gastroentereroloji gibi bölümler için olduğu gibi en az 55 TL olarak düzeltlmesi gerekir. Mevcut uygulamada solunum fonksiyon testleri ve rutin radyolojik incelemeler bu fiyatın içinde değerlendirilmektedir.

2- Ek 10-C listesine alınmasını istediğimiz incelemeler

  • Solunum Fonksiyon Testleri ana başlığı altındaki tüm incelemeler
  • Bronkoskopik İşlemler ana başlığı altındaki tüm incelemeler

Bu iki grup incelemeler tanı amacıyla ayaktan poliklinik hastalarında yaygın olarak kullanılan ve ayrı ayrı özellikleri olan incelemelerdir. Şu anki uygulamada Ek 10- C listesinde yeralmadıklarından, bu tekikler için hastane yatışları yapılmakta, bu durum yatak talebini gereksiz artırmakta ve maliyetleri ciddi olarak yükseltmektedir.

3- Ek 8 listesinde 7.3 SOLUNUM SİSTEMİ başlıklı liste aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu liste benimsendiği takdirde 701.070 kodu ile başlayıp, 701.240 kodu ile biten mevcut liste tümüyle kaldırılabilir.

SUT’ta SOLUNUM HASTALIKLARI İLE İLGİLİ TABLO REVİZYONU VE TÜM SUT’ta DEĞİŞİK YERLERDE BULUNAN ALANIMIZI İLGİLENDİREN TETKİKLERİN YENİDEN ALTBAŞLIKLARA GÖRE DÜZENLENMESİ ( Bu liste 01.04.2009 tarihinde GSS Genel Müdürlüğünde tarafınızdan düzenlenen toplantıda imza altına alınan listeden bazı kalemlerin çıkarılması ile oluşturulmuştur.)

* SARI ile boyalı olanlar; yeni eklenmesini talep ettiğimiz veya fiyat değişikliği önerdiğimiz incelemelerdir
** MOR ile boyananlar SUT listesinden çıkarılmasını istediğimiz incelemelerdir
 

KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN BİRİM FİYAT (YTL)
  7.3 SOLUNUM SİSTEMİ      
  Solunum Fonksiyon Testleri      
701,120 Eforlu solunum testi Fiyat artışı önerildi 50 (75) 29.70 (44,50)
701,130 Egzersiz testi (6 dakika) Fiyat artışı önerildi 50 (100) 29.70 (60)
701,140 Göğüs içi basınç ölçülmesi Fiyat artışı önerildi 15 8.90
701,150 Helyum diffüzyonlu solunum testi Helyum dilusyon testi olarak düzeltilmesi 75 44.50
701,210 Provakasyonlu solunum testleri Fiyat artışı önerildi. En az 5 test yapılmaktadır 50 (100) 29.70 (60)
701,220 Solunum fonksiyon testleri 701.210 ve 701.230 ile birlikte faturalanamaz. 40 23.80
701,230 Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi Fiyat artışı önerildi. Belli süre arayla test tekrarlanmaktadır. 50 (75) 29.70 (44.50)
700.??? Kardiyopulmoner egzersiz testleri Göğüs Hastalıkları ünitelerinde yaygın olan ancak SUT’ta yer almayan uygulama 200 120
700.??? Nitrojen yıkama testi (kapanma volümü) Göğüs Hastalıkları ünitelerinde uygulanan ancak SUT’ta yer almayan uygulama 75 44.50
700.??? RV, FRK, TLC testleri Göğüs Hastalıkları ünitelerinde uygulanan ancak SUT’ta yer almayan uygulama 75 44.50
700.??? MIP, MEP (Pİ max, PE max) Göğüs Hastalıkları ünitelerinde uygulanan ancak SUT’ta yer almayan uygulama 50 29.70
700.??? Maksimum İstemli Ventilasyon (MVV) Göğüs Hastalıkları ünitelerinde uygulanan ancak SUT’ta yer almayan uygulama 50 29.70
700.??? Akım Volüm halkası Göğüs Hastalıkları ünitelerinde uygulanan ancak SUT’ta yer almayan uygulama 25 29.70
700.??? PEF izlemi (günlük) Göğüs Hastalıkları ünitelerinde uygulanan ancak SUT’ta yer almayan uygulama 50 29.70
700.??? Karbon monoksit diffüzyon testi Göğüs Hastalıkları ünitelerinde uygulanan ancak SUT’ta yer almayan uygulama 75 44.50
700.??? Pletismografi (kompliyans, elestans) Göğüs Hastalıkları ünitelerinde uygulanan ancak SUT’ta yer almayan uygulama 100 60,00
700.??? Ekspiryum havasında karbonmonoksit Göğüs Hastalıkları ünitelerinde uygulanan ancak SUT’ta yer almayan uygulama 50 29.70
700.??? Ekspiryum havasında Nitrik Oksit Göğüs Hastalıkları ünitelerinde uygulanan ancak SUT’ta yer almayan uygulama 50 29.70
  Girişimsel İşlemler      
530,050 Biyopsi, iğne 614.370 , 621.330 , 802.930 ile birlikte fatura edilemez. 70 41.60
530.380 Parasentez   50 29,70
530.420 Torasentez Günde 2 kezden fazlası ödenmez 50 29,70
608,630 İntraplöral lavaj (her tür teknikle)   300 178.00
608,640 Kateter torakostomi (kapalı sistem uygulama)   150 89.00
608,650 Plörodezis (ayrıca tüp torakostomi/kateter torakostomi eklenecek) örn. rekürren veya persistan pnömotoraks ve plevral effüzyon için fiyat artışı önerildi. Plevraya tekrarlayan ilaç uygulamaları yapılmaktadır 100 (250) 59.40 (150)
608,780 Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte   250 148.40
608.880 Tüp torakostomi (göğüs tüpüyle sualtı drenajı) Tek taraflı torakal cerrahi işlemlerle birlikte faturalanamaz. 300 178,00
608.890 Tüp ve katater torakostomi, günlük izlem Günde 1 kez faturalandırılabilir. 25 14,90
608.910 Videotorakoskopi, ekploratris Biyopsi, drenaj ile birlikte, diğer videotorakoskopik işlemlerle birlikte faturalanamaz. 608.900, 608.920, 608.930, 608.940, 608.950 ile birlikte faturalandırılamaz. 500 296,70
701,170 Plerodezis Tek seansta uygulanan (Fiyat artışı önerildi) 40 (100) 23.80 (60)
701,180 Plevra boşluğunun lavajı 701,190 bu uygulamayı kapsadığı için bu işlemin çıkarılması 40 (50) 23.80 (29.70)
701,190 Pleurocan ile Plevral drenaj İşlemin zorluğu nedeniyle fiyat artışı önerildi 60 (100) 35.60 (60)
802,800 Selektif Trombolitik Tedavi İşlemleri   643 381.40
802,930 Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne) İşlemin özelliği gereği fiyat artışı önerildi 50 (100) 29.70 (60)
803,030 Perkütan asit, plevral effüzyon drenajı   429 254.30
803,170 Perkütan pnömotoraks tedavisi   429 254.30
803,290 Ultrasonografi eşliğinde parasentez,torasentez İşlemin özelliği gereği fiyat artışı önerildi 50 (100) 29.70 (60)
804,110 BT eşliğinde girişimsel tetkik   129 76.30
700.??? Plevra biyopsisi (abrams veya cope ile) 530,050 ile beraber faturalandırılamaz. İşlemin niteliği gereği diğer iğne byopsilerinden farklı bir uygulama gerektirdiği için eklenmesi önerildi 100 60,00
         
  Bronkoskopik İşlemler      
608,300 Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı Fibrin glue, syanoakrilat vb. 300 178,00
608,310 Bronkoskopi, tanısal (fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil GAA yapıldığında anestezi ücreti eklenecek Fiyatın arttırılması 150 (250) 89.00 (148.40)
608,320 Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla Özellikli bir işlem olup uygulamada Ek 10 C kapsamına alınmalıdır, gereksiz yatış yapılmasının önüne geçilecektir Fiyatın arttırılması 250 (350) 148.40 (208.00)
608,330 Bronkoskopik laser/koter/diatermi/kriyoterapi Bronkoskopi ücreti dahil. 603.310 ile birlikte faturalandırılamaz. 500 296.70
608,340 Bronkoskopi,eksizyon dışı bir metodla tm destrüksiyonu/stenozun açılması Rijid bronkoskopi uygulandığında 600 356.00
608,350 Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte Fiyatının artırılması 400 (600) 237.30 (356.00)
608,360 Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte Çıkarılabilir 250 148.40
608,370 Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte örn. akciğer apsesi drenajı Çıkarılabilir 150 89.00
701,090 Bronkografi için intrabronşial kateter yerleştirilmesi Çıkarılabilir 25 14,70
802,020 Bronkografı Çıkarılabilir 50 29.70
701,080 Bronkoalveolar lavaj Bronkoskopi yapılan hastaya bu ilşlem yapıldığında eklenebilir, 608.310 ve 608.320’ye eklenebilir 75 44,50
700,??? Bronşiyal fırçalama Bronkoskopi yapılan hastaya bu ilşlem yapıldığında eklenebilir 608.310 ve 608.320’ye eklenebilir 150 90
700,??? Transbronşiyal biyopsi Bronkoskopi yapılan hastaya bu ilşlem yapıldığında eklenebilir 608.310 ve 608.320’ye eklenebilir 150 90
700,??? Transbronşiyal ince iğne aspirasyon biyopsisi Bronkoskopi yapılan hastaya bu ilşlem yapıldığında eklenebilir 608.310 ve 608.320’ye eklenebilir 150 90
700,??? Bronkoskopik USG Bronkoskopi ücreti dahil 500 296,80
700,??? Otofloresan Bronkoskopi Bronkoskopi ücreti dahil 500 296,80
700,??? Bronkoskopi, darbant ile değerlendirme Bronkoskopi ücreti dahil 500 296,50
700,??? Bronkoskopik valf ile volüm azaltma Bronkoskopi ücreti dahil 1000 593,00
700,??? Skopi eşliğinde bronkoskopi   350 210
  Solunumsal Yoğun Bakım      
510.090 Yoğun bakım Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar, bu kod ile birlikte moniterizasyon, hastanın mekanik ventilatöre bağlanması, ventilatör ile takip, nebulizatör, oksijen tedavisi ve derin trakeal aspirasyon ücreti ayrıca tahakkuk ettirilemez.   89,00
530,080 Damar yolu açılması günde 1 adetten fazla faturalanamaz 8 4.80
530.100 Elektrokardiyogram 12 derivasyonlu, EKG trase çekimi 5 3,00
530.110 Enteral hiperalimantasyon takibi   20 11,90
530.130 Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması Günlük, birlikte total parenteral nutrisyon faturalanamaz 50 29,70
530.140 IM enjeksiyon Günde 3 adetten fazla faturalanamaz 3 1,80
530.150 IV enjeksiyon Günde 3 adetten fazla faturalanamaz 530.080, 530.160 ile faturalandırılamaz. 4 2,40
530.330 Monitorizasyon, günlük Günde bir defadan fazla faturalandırılamaz. 30 17,80
530.160 İntravenöz ilaç infüzyonu Günlük takip 15 8,90
530.170 Kan gazları takibi Günlük takip 22 12,80
530.180 Kan veya ürünleri transfüzyonu Torba başına 15 8,90
530.260 Lavman Günde en fazla 3 kez faturalanabilir 15 8,90
530.290 Lokal anestezi Her bir lokal girişim için, bir defa kodlanır. 15 8,90
530.300 Lomber ponksiyon Pansuman dahil 50 29,70
530.490 Ventilatör ile takip CPAP, BPAP dahil, günlük 75 44,50
530.430 Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi 24 saatlik, birlikte enteral hiperalimantasyon faturalanamaz 40 23,80
530.700 Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması, Günde bir kez faturalandırılabilir. Aşağıdaki kodu olmayan dört işlemi içeren bir uygulama olduğu için fiyat artışı uygun olacaktır 20 (100) 11,90 (60)
700.??? Hastanın noninvazif mekanik ventilatöre bağlanması Tek başına fatura edilemez. 50 29,70
700.??? Non invazif mekanik ventilatör uygulanması işlemi Günde bir kez faturalandırılabilir. 20 11.90
700.??? Noninvazif Mekanik Ventilatör ile takip CPAP, BIPAP dahil, günlük 75(100) 44.50 (59.40)
700.??? Noninvazif Mekanik Ventilasyon Monitorizasyonu, günlük Günde bir defadan fazla faturalandırılamaz. 30 17.80
530.740 Santral ven kateterizasyonu, femoral ven Perkütan 75 44,50
530.750 Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven Perkütan 100 59,40
530.760 Santral ven kateterizasyonu, perkütan, periferik ven   50 29,70
530.770 Subclavian katater takılması   150 89,00
530.780 Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi Pulmoner arter kateteri 50 29,70
530.790 Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi 3 kez/gün den fazla ödenmez 150 89,00
550.010 Anestezi öncesi muayene anestezi uzman hekimi tarafından yapılması halinde 21 12,50
550.020 Apne testi   200 118,70
550.030 Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı   25 14,90
550.040 Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi Günde bir adet ödenir 20 11,90
608.490 Trakeostomi stenozu açılması   200 118,70
608.500 Trakeotomi açılması, acil   250 148,40
608.510 Trakeotomi açılması, planlı   200 118,70
700.420 Kardiyoversiyon   50 29,70
700.430 Elektriksel kardiyoversiyon anestezi hariç 50 29,70
700.440 Noninvaziv Kardiyak Hemodinami (NİKAH) (Bomed) (Yoğun bakım şartlarında izelenmesi ve tedavisi gereken hastalar için) 70 41,60
700.450 NİKAH + SaO2 (Yoğun bakım şartlarında izelenmesi ve tedavisi gereken hastalar için) 80 47,50
700.460 NİKAH + SaO2 + ET CO2 (Yoğun bakım şartlarında izelenmesi ve tedavisi gereken hastalar için) 80 47,50
700.470 Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat) Herhangi bir sarf malzemesi fatura edilemez. 90 53,40
701.290 Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi   40 23,80
  Laboratuvarda Yapılan Uyku Araştırmaları      
702.820 Tüm gece laboratuvarda poligrafik uyku tetkiki EEG, EOG, EMG, EKG dahil. 215 127,20
702.830 Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları Tüm gece laboratuvarda, 250 148,40
702.840 Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı Tüm gece laboratuvarda, 250 148,40
702.850 Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + CPAP titrasyonu Tüm gece laboratuvarda, 350 207,70
702.860 Poligrafik uyku tetkiki + Noktürnal Penil Tümesans Tüm gece laboratuvarda, (NPT) 250 148,40
702.870 Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG Tüm gece laboratuvarda, 250 148,40
702.880 Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Bacak EMG kaydı Tüm gece laboratuvarda, 286 169,50
702.890 Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + NPT Tüm gece laboratuvarda, 286 169,50
702.900 Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Aktivasyon amaçlı EEG Tüm gece laboratuvarda, 286 169,50
702.910 Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + NPT Tüm gece laboratuvarda, 286 169,50
702.920 Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + Aktivasyon amaçlı EEG Tüm gece laboratuvarda, 286 169,50
702.930 Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG + NPT Tüm gece laboratuvarda, 286 169,50
702.940 İlk Gece uyku apnesi tanısı alanların CPAP/ BPAP titrasyonu yönüyle izlemi Uyku laboratuvarda, 200 118,70
702.950 NR-EE 1400 (brain mapping)   75 44,50
  Evde Yapılan Uyku Araştırmaları      
702.960 2 – 4 kanal arası poligrafik uyku tetkiki   110 65,30
702.970 5 – 8 kanal arası poligrafik uyku tetkiki   160 95,00
702.980 8 kanaldan fazla poligrafik uyku tetkiki   250 148,40
702.990 Auto-CPAP ile titrasyon   100 59,40
  Kemoterapi      
510,120 Gündüz yatak ücreti Günübirlik tedaviler, 24 saatten kısa süren yatarak tedaviler, acil müşahade için ödenir. 10 4.00
704,660 Çoklu infüzyon kemoterapi (günlük) Birlikte İV enjeksiyon, İV ilaç infüzyonu faturalanamaz, Tebliğin 12.10. maddesine göre faturalandırılır 80 47.50
704,670 Devamlı infüzyon kemoterapi (seansı) Birlikte İV enjeksiyon, İV ilaç infüzyonu faturalanamaz, Tebliğin 12.10. maddesine göre faturalandırılır 35 20.80
704,690 İnfüzyon kemoterapisi (günlük) Birlikte İV enjeksiyon, İV ilaç infüzyonu faturalanamaz, Tebliğin 12.10. maddesine göre faturalandırılır 60 35.60
704,700 İntrakaviter ve rejyonal kemoterapi (seansı)   60 35.60
  Laboratuvar      
701,160 İnvitro Bazofil Degranülasyon testi   75 44.49
904,450 Eozinofil katyonik protein   50 29.66
904,400 D-dimer (kantitatif)   37 22.03
903,710 Spesifik IgE (5'li miks) Strip testler ödenmez 36 21.19
903,720 Spesifik IgE'ler Strip testler ödenmez 29 16.95
701,110 COhb, METhb ve SULFhb düzeyleri   25 14.83
904,390 D-dimer (kalitatif)   17 10.17
900,310 Alfa-1 antitripsin   14 8.22
700,050 Deri prick testi (herbiri)   10 5.93
  Sigara Bıraktırma Polikliniği Uygulamaları      
700.??? Sigara Hastası eğitimi 1 kez faturalanır, 50 30,00
700.??? Sigara Bıraktırma Tedavisi 1 kez faturalanır, sadece sigara bıraktırma polikliniği olan 2 ve 3. basamak sağlık kurumlarında ödenir. Ek 10C’ye eklenmelidir 150 90
  Diğer İşlemler      
701,100 Buhar tedavisi 4 saatlik 7 4.20
701,200 PPD testi uygulaması ve değerlendirmesi   5(20) 3.00(12)
704,790 Terapötik flebotomi (seansı)   20 11.90
530.585 İntradermal test Değerlendirme dahil 11 6,80
904,200 Vücut sıvılarının PH ölçümü   4 2.20
701,240 Van Sykle CO2 Güncelliğini yitirdiği ve pratikte yapılmadığı için çıkarılması uygun olacaktır 10 6.00
701,070 A-V Shunt tayini Güncelliğini yitirdiği ve pratikte yapılmadığı için çıkarılması uygun olacaktır 15 8.90
901,920 Kan gazları Tüm parametreler dahil 9 5,10
530.170 Kan gazları takibi Günlük takip (İnvazif ve noninvazif mekanik ventilatör uygulana hastalar için farklı kod verilerek günlük takip sayısı en çok 4 olmalıdır) 22 12,80
530.350 Nebülazatör ile ilaç uygulaması Oksijen ile birlikte günlük 15(30) 8,90 (18)
530.360 Oksijen inhalasyon tedavi seansı İlaç hariç, saati, günlük en fazla 10 (16)saat ödenir. Epikrizde süre belirtilmelidir 2 1,20
520.010 Konsültasyon (her bir hekim için) Hekim branşı yazılmalıdır 10 6,00
700,??? İndükte balgam uygulaması Tanısal verimliliği yüksek ve özel cihaz gerektiren bir işlem olarak önerildi 100 60
700.??? Total akciğer lavajı: Anestezi ücreti ayrıca faturalandırılabilir. Olgulara işlem sırasında genel anestezi altında 5-6 saat bronkoskopi uygulanmaktadır (Sadece Alveoler Proteinozis tanısıyla) 1000 593.00
  Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları      
702.390 Postural drenaj (Sadece Fizik Tedavi Uzmanları ve Göğüs Hastalıkları Uzmanlarınca Faturalandırılabilir, günde iki defadan fazla faturalandırılamaz) 25 14,90
702.430 Pulmoner rehabilitasyon (Sadece Fizik Tedavi Uzmanları ve Göğüs Hastalıkları Uzmanlarınca Faturalandırılabilir, günde iki defadan fazla faturalandırılamaz) 25 14,90
702.440 Rehabilitasyon amacıyla kullanılan yardımcı cihaz eğitimi   10 6,00
702.480 Solunum egzersizleri (Sadece Fizik Tedavi Uzmanları ve Göğüs Hastalıkları Uzmanlarınca Faturalandırılabilir, günde iki defadan fazla faturalandırılamaz) 25 14,90
702.510 Yürüme egzersizleri   25 14,90
702.460 Serebral palsi rehabilitasyonu   25 14,90
702.470 Skolyoz egzersizleri   17 10,10
702.500 Yutkunma Rehabilitasyonu   17 10,10
702.510 Yürüme egzersizleri   25 14,90

ÜYE GİRİŞİ


   
Şifremi Unuttum
  

TÜSAD ÜYELİK BAŞVURUSU

ETKİNLİK TAKVİMİ

Haziran 2024
PztSalÇarPerCumCmtPaz
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 LookUs & Online Makale