Tükenmeyen Nefesle

Skip Navigation LinksANA SAYFA : ŞUBELER : Yönetmelik

Yönetmelik

Şubeler Yönetmeliği

Madde 1. TÜSAD’ın kuruluş tüzüğünün 15. maddesine uygun olarak Türkiye genelinde şubeler kurulması kabul edilmiştir. Şubelerin adı Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ................. şubesi olarak anılacaktır.
Madde 3. Şubelerin amacı; Dernek Ana Tüzüğünün 2. maddesinde belirtilen amaç ve çalışma  konuları doğrultusunda, yetkili kılındığı çalışma alanında bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde  çalışmalar yapmak ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğini temsil etmektir.
Madde 4. Şubeler, yasalar ve Dernek Ana Tüzüğü hükümleri gereğince Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’ne bağlı; hak ve varlığı dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Şube Yönetim Kurulu kararları ile özerk  çalışmalarda  bulunan, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü Şube Yönetim Kurulu’nun sorumlu olduğu TÜSAD organıdır. Şubeler kendi mali tasarruflarından ötürü genel yasalar karşısında bizzat sorumludurlar. Şubelerin kendi tasarruflarından TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sorumlu tutulamaz.
Madde 5. Şube kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda derneğin karar ve denetimine bağlıdır.
a. MYK; Şube Genel Kurulu ile Yönetim Kurulu’nun, yasalara, dernek ana tüzüğü ve şube yönetmeliği hükümlerine aykırı bulduğu kararlarının gözden geçirilip düzeltilmesini isteyebilir. Tartışmalı konularda kesin karar almaya MYK yetkilidir.
b. Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile asıl ve yedek denetçileri, MYK kararı ile görevden alınabilirler ve yerlerine atama yapılabilir. Yeni atanan üyeler görevden alınanların görev sürelerini tamamlarlar.
c. Şubeler, yıllık faaliyet programlarını her yılın başında; yıllık faaliyet programı dışında yıl içerisinde yapılacak faaliyetleri en az 30 gün öncesinde MYK’ya bildirirler. Şubeler, yapılan tüm faaliyetleri ayrıca rapor halinde yıl sonunda yazılı olarak TÜSAD Genel Merkezi’ne bildirirler.
d. Şubeler, eğitim faaliyetlerini her yıl bölge çapında en az bir toplantı ile yerine getirirler.
f. Şubeler, TÜSAD Genel Merkezi’nden bağımsız olarak Ulusal ve Uluslararası kongre düzenleyemezler.
g. Şubeler, TÜSAD Genel Merkezi’ne önceden bilgi vererek ve onay alarak yazılı ve basılı materyal yayınlayabilir ve dağıtımını yapabilirler.
h. Şubeler, her yıl Ocak ayı içinde bir önceki yıla ait mali durumlarını ayrıntılı olarak, rapor halinde TÜSAD Genel Merkezi’ne bildirirler.
Madde 6. TÜSAD Ana Tüzüğü ilgili maddelerinde  yer alan üyelik hükümleri aynen uygulanır. Üyelik işlemleri için Şubeye başvuranların durumu şube yönetimince uygun görüldüğü takdirde üyelik işlemleri gerçekleştirilir ve yeni üyelerle ilgili olarak genel merkeze bilgi verilir. Üyeler sadece bir şubeye kayıtlı olabilirler ancak üyenin talebi doğrultusunda başka bir şubeye nakli gerçekleştirilebilir.
Madde 7. Şubenin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Şube Genel Kurulu
 2. Şube Yönetim Kurulu
 3. Şube Denetim Kurulu

Madde 8. Şube Genel Kurulu  üç  yılda bir ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Kurulundan en az 2 ay önce olmak üzere toplanır. Genel kurula sadece TÜSAD asıl üyeleri katılabilir, oy kullanabilir ve yönetim kuruluna seçilebilir. Gereğinde olağanüstü genel kurul yapılabilir.
Olağan ve olağanüstü toplantılardan sonra, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneği toplantının yapıldığı tarihi izleyen 7 (yedi gün) içinde Dernek Merkez Yönetim Kuruluna ve 30 (otuz gün) içinde mülki idare amirliğine gönderilir.
Madde 9. Şube Genel Kurulu’nun başlıca görevleri;

 1. Şube organlarının seçilmesi,
 2. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
 3. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 4. Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda gerekli kararların alınması,
 5. TÜSAD Genel Kurulu’na görüş ve öneriler götürülmesi,
 6. Şube yönetmeliğinde tanımlanan yetki ve görevlerin hayata geçirilmesi,

Madde 10. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından 3 (üç) yıl için gizli oyla seçilmiş 5 (beş)  asıl  ve  5 (beş)  yedek  üyeden  oluşur. Şube Yönetim Kurulu, ilk toplantısında; Başkan,  Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter  ve Sayman seçer. Başkan şubeyi temsil eder. Başkanın bulunmadığı hallerde, Başkan Yardımcısı ona vekalet eder, onun yetki ve sorumluluklarına sahiptir. Şube Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez toplanır. Toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı 3 (üç) tür. Yönetim Kurulunda oylama açık yapılır.
Madde 11. Şube Yönetim Kurulunun başlıca görevleri;

 1. Şubenin tüzel kişiliğinin Başkan veya Başkan Yardımcısı ile temsil edilmesi, tüm şube çalışmalarının yürütülmesi,
 2. Şubenin yıllık çalışma programı gelir- gider tabloları, bütçenin hazırlanması, Şube Genel Kurulu’na sunulması,
 3. Dernek tüzüğünün ve yönetmeliğin yüklediği işlerin Şube çalışma alanı ve kapsamı dahilinde ve yasalar çerçevesinde yerine getirilmesi, uygulanması,
 4. Dernek Genel Kurulu ve Şube Genel Kurulu kararlarının uygulanması, Şube denetçilerinin istek ve önerilerinin Şube Genel Kurulu’na götürülmesi,
 5. Şube personeli çalışmalarının denetlenmesi, gerektiğinde görevden alınması için MYK’ya bilgi verilmesi,
 6. Şubeye ait kayıt ve defterlerin tutulması ve bunların korunması ve bu konudaki yasal mevzuatın eksiksiz yerine getirilmesi,
 7. Şubeye yapılan üye başvurularının kabul edilmesi, ret edilmesi, üyelikle ilgili tüm işlemlerin yerine getirilerek genel merkeze bilgi verilmesi,
 8. Şube üyeleri arasındaki dayanışma ve koordinasyonun sağlanması, şube ofisinin idaresinin sağlanması, üyelerin Genel Merkezle olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve üyelerin dilek ve şikayetlerinin Şube Genel Kurulu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’na iletilmesi,

Madde 12. Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulunda 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olmak üzere TÜSAD asıl üyeleri arasından seçim ile belirlenir. Şube denetçileri en az yılda bir şube hesap ve işlemlerini, defterlerini inceleyerek, raporla şube Yönetim Kurulu’na istek ve önerilerini bildirirler.
Madde 13- Dernek Ana Tüzüğünde yer alan mali hükümler, şube ve çalışma alanı kapsamında kalmak üzere Şube Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.
Şubenin gelirleri;

 1. Yıllık üyelik aidatı her üç yılda bir yapılacak Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Kurulu’nda belirlenir,
 2. Şubelere kayıtlı üyelerin üye giriş ve yıllık aidatlarının %50’si,
 3. Sosyal ve bilimsel etkinliklerden sağlanan gelirlerin %75’i,
 4. Bağış ve yardımların tamamı,
 5. Şubeler yıl içi gelirlerinden genel merkeze aktaracakları bölümü ertesi yıl Ocak ayı içerisinde Genel Merkez hesabına göndermekle yükümlüdürler,
 6. Şubeler, şube yönetim kurulları kararı ile banka hesabı açabilirler,

Madde 14. Şube Yönetim Kurulu gerek duyulduğu zaman ofis sekreteri istihdamı için MYK’ya bilgi verir. Şube ofisleri sekreter alımı kararı ve sekreter seçimi MYK yetkisindedir. Şube Sekreteri Şube Yönetim Kurulu, MYK ve Genel Merkez İdari Yöneticisi’ne karşı sorumludur.
Madde 15. Şubeler yönetmelik değişikliği yapamazlar.
Madde 16. Şubenin feshine ve şube mallarının TÜSAD Genel Merkezi’ne devri TÜSAD Genel Kurulu kesin kararı ile uygulanır.
Madde 17. Yönetmelikte yer almayan konularda MYK karar verir.
Madde 18. Bu yönetmelik TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu 22.09.2019 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

ÜYE GİRİŞİ


   
Şifremi Unuttum
  

TÜSAD ÜYELİK BAŞVURUSU

ETKİNLİK TAKVİMİ

Haziran 2024
PztSalÇarPerCumCmtPaz
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 LookUs & Online Makale