Tükenmeyen Nefesle

Skip Navigation LinksANA SAYFA : DERNEK : Tüzük

Tüzük

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1
Derneğin adı Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)’dır.
Derneğimiz, Bakanlar Kurulunun 28.2.1978 tarih ve 7/15094 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan derneklerdendir.
Derneğin Genel Merkezi İstanbulda’dır.

DERNEĞİN AMACI

Madde 2
Dernek, göğüs hastalıkları uzmanlarının ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir.
Dernek; mezuniyet öncesi eğitim, uzmanlık eğitimi ve mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi ile mesleki gelişim standartlarını yükseltmek, bilimsel çalışma ve araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek, üyelerinin haklarını korumak, solunum sistemi hastalıkları ve önlenmesi konusunda etkin tedavi ve korumayı sağlamak için çalışmalarda bulunmak, solunum sistemi hastalıklarından korunması ile tedavileri konusunda hastaları ve toplumu bilgilendirmek amaçlarıyla kurulmuştur.


DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Madde 3

 1. Solunum sisteminin yapı ve fonksiyonu ile hastalıklarının tanınması, nedenlerinin ortaya konması, tedavisi ve özellikle solunum sistemi hastalıklarının önlenmesi konularında bilgileri geliştirmek, bilimsel araştırma yapmak, yaptırmak ve bunları her türlü yayın organı ile yaymak,
 2. Solunum sistemi hastalıkları ve önlenmesine yönelik olarak üyelerimiz ve tıp mensuplarının bilgi alışverişi ve eğitimlerini sağlamak,  
 3. Göğüs hastalıkları mezuniyet öncesi, uzmanlık eğitimi ve mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi ile mesleki gelişimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine destek vermek, eğitim standartlarını belirlemek, yeterlik kurulu oluşturmak ve bu alanda politikalar oluşturmak,
 4. Göğüs hastalıkları biliminin gelişmesine katkıda bulunacaklara tıbbi cihaz, makine ve malzemeleri satın alarak ya da bağış yoluyla temin ederek yardım etmek,
 5. Solunum sistemi hastalıkları ve önlenmesine yönelik araştırmalara destek olmak ve kaynak bulmak, 
 6. Üyelerimizin bilgi ve becerilerini artırmaları amacına yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışı eğitim kurumlarında eğitim almaları için gerekli desteği sağlamak,
 7. Ülkenin değişik bölge ve/veya kentlerinde şubeler açmak ve yurtiçinde veya yurtdışında temsilciler atamak,
 8. Gerektiğinde sağlık otoriteleri, hükümet, meslek örgütleri, sağlık çalışanları ve sivil toplum örgütleri düzeyinde girişimlerde bulunmak ve güç birliği yapmak, 
 9. Dernek amaçlarına yönelik olarak halk için eğitici ve öğretici toplantılar, kurslar düzenlemek ve sosyal çalışmalarda bulunmak,
 10. Solunum sistemi hastalıklarının tedavisi ile ilgili bilimsel verilere dayanmayan tanı ve tedavi uygulamaları ile ilgili olarak tüm sağlık otoriterleri ve bürokrasisine bilgilendirmeler yapmak, hastaları ve toplumu bilgilendirmek amacıyla basın toplantıları düzenlemek, yazılı ve sözlü basında duyurular yapmak ve sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmak. Dernek amaçlarına ulaşabilmek için komisyon, vakıf, müessese ve iktisadi işletmeler  kurmak,
 11. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde kongreler, seminerler, sempozyumlar, paneller, konferanslar, bölgesel toplantılar, sergiler düzenlemek veya düzenlenmiş olan faaliyetlere katılmak, basılı ve/veya sanal yayınlar çıkarmak,
 12. Üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak,
 13. Üyelerinin mesleki haklarını ve çıkarlarını korumak ve mesleğe ilişkin her türlü olumsuzluklara karşı yasalar çerçevesinde yargı organları, yasama ve yürütme kademeleri nezdinde başvurularda bulunmak, görüş bildirmek, sözcülük etmek ve gerekirse dava açmak veya davaya müdahil sıfatıyla katılmak,
 14. Yurtiçinde ve yurtdışında aynı ve benzeri konularda çalışan bilimsel kuruluşlarla, sivil toplum örgütleri ve dernekler ile işbirliği yapmak,
 15. Dernek hedeflerine ulaşabilmek için gayrimenkul alım satımı, devri, hibe edilmesi veya kiralanması, kiraya verilmesi, mali kaynak sağlanması dahil olmak üzere yasalarca yasaklanmamış her türlü faaliyette bulunmak. 

Madde 4. Dernek herhangi bir siyasi parti ve grupla organik veya dolaylı ilişki içinde bulunmaz. Çalışma amaç ve ilkeleri doğrultusunda siyasi ve idari otoriteye görüş ve önerilerde bulunur. Göğüs hastalıkları alanında uygulanan ve uygulanması hedeflenen politikaların belirlenmesinde görüş bildirir.

Madde 5. Derneğin yayınlarının sahibi, müdürü ve editörleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından atanır.

ÜYELİK

Madde 6
Derneğin üç çeşit üyesi bulunur. Bunlar; asli üye, fahri üye ve onursal üye. 

A. Asli üye

 1. Göğüs hastalıkları uzmanları ve göğüs hastalıkları bilim dalında uzmanlık eğitimi almakta olan araştırma görevlileri.
 2. İlgili meslek grubu üyeleri: Solunum hastalıkları ile ilgili konularda çalışan ve araştırmalar yapan kişiler.

B. Fahri üye
Göğüs hastalıkları alanının gelişmesi için maddi ve manevi katkıda bulunan kişilerdir. Merkez Yönetim Kurulu tarafından seçilirler. Fahri üyeler dernek organlarına seçilemezler ve bu kurullar içinde oy kullanamazlar. Aidat ödemek zorunda değillerdir. Türk vatandaşı olmayan fahri üyelerde ikamet şartı aranmaz. 

C. Onursal üye
Çalışmalarıyla göğüs hastalıkları biliminin gelişmesine katkıda bulunmuş kişiler ile uzun yıllar mesleğe ve/veya derneğe hizmet etmiş kişilerdir. Merkez Yönetim Kurulu tarafından seçilirler. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur ve aidat ödemezler.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 7
Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

 1. Dernek üyeliğinden ayrılma isteğinin dilekçe ile bildirilmesi.
 2. Yazılı ikazlara rağmen iki yıl süre ile üyelik aidatlarını ödememek.
 3. Dernek amaçlarına ve/veya tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak, dernek çalışmalarını engelleyici ve/veya derneğin kurumsal itibarını zedeleyen davranışlarda bulunmak (Onur Kurul önerisi ile).
 4. Uzmanlık eğitimini alan bir üyenin uzmanlık eğitimini tamamlamadan ihtisas' dan ayrılmış olması.
 5. Dernekler yasasına göre derneklere üye olma hakkını kaybetmek.

Üye, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Bu karara karşı Genel Kurula itiraz edilebilir. Genel Kurul tarafından verilen karar, yargı yolları açık olmak koşuluyla kesindir. Bu karar üyelere duyurulur.
Dernekten kendi isteği ile ayrılan veya çıkarılan üyenin derneğe tekrar kabulü halinde, varsa eski birikmiş borçları tahsil edilir.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 8

 • Genel Kurul
 • Merkez Yönetim Kurulu
 • Merkez Denetleme Kurulu
 • Etik Kurul
 • Şube Genel Kurulu
 • Şube Yönetim Kurulu
 • Şube Denetleme Kurulu

Merkez Yönetim Kurulu gerekli olduğu hallerde Çalışma Grupları, Yönetim Kurulu Alt Birimleri ve Özel Komiteler oluşturmaya karar alabilir, koordinatörler atayabilir. Bu organlar veya kişiler Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. Bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. 

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Madde 9
Olağan Genel Kurul; üç yılda bir Ekim ayında ulusal kongrenin yapıldığı yerde ya da zorunlu durumlarda Merkez Yönetim Kurulu’nun alacağı karara göre başka bir yerde yapılır.  
Olağanüstü Genel Kurul; Merkez Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Denetleme Kurulu’nun alacağı karar ile veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yeri ve zamanı Merkez Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Merkez Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantı çağrısını yapmaz ise Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmak üzere görevlendirir. 
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır. Toplantı gündemi, olağanüstü toplantıya neden olan konuların görüşülmesini kapsar. 

ÇAĞRI USULÜ

Madde 10 
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 11
Dernek Genel Kurul toplantıları; üyelere duyurulan gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Merkez Yönetim Kurulu’nca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurul’a katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır. Genel Kurul, Genel Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır. 

Genel Kurul açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere, üyeler arasından açık oylama usulüyle bir divan başkanı, iki yazman seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanı’na aittir. Başkanlık Divanı Genel Kurul müzakerelerini idare etmek ve gerekli zabıtları tutmakla görevlidir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenlerler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Merkez Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

KARAR YETER SAYISI

Madde 12 
Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları dışındaki Genel Kurul kararları, toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ana tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları üçte iki oyla kabul edilir.
Şubelerde kayıtlı asli üyelerde Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkına sahiptir.Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Genel Kurul’da kararlar tüzükte açık hüküm bulunmayan haller dışında açık oy ile alınır. Dernek organları seçimi gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır. Yapılacak seçimlerde en çok oy alan üyeler asıl, daha az oy alanlar yedek üyeliğe seçilir.

SEÇİM USULÜ

Madde 13
Derneğin Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday olan üyelerin yer aldığı liste (çarşaf liste) veya blok liste üzerinden Genel Kurul’un aksine bir kararı olmaz ise gizli oyla seçilerek belirlenir. 
Merkez Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdır ve onbir asil, yedi yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu derneğin mali ve diğer işlerini denetlemekle görevlidir ve üç asil, üç yedek üyeden oluşur. 
Seçimlerde seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy alırsa, sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında kura çekilir.


GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 14
Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olup tüzükte belirlenen hususları kanunlara ve dernek yararına uygun şekilde yerine getirmekle görevlidir.

 1. Dernek organlarını seçmek,
 2. Dernek tüzüğünü değiştirmek,
 3. Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek, Merkez Yönetim Kurulunu ibra etmek ,aklamak,
 4. Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçe taslağını görüşerek  aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. Her türlü tasarruf ve mülkiyet hakkı Genel Merkeze ait olmak üzere, Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, sağlık kuruluşları açılması,  şirket, iktisadi işletme veya vakıf kurmak gibi konularda öneriler getirmek ve Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 6. Derneğin aynı amaçla faaliyet yürüten ulusal ve uluslararası dernek, vakıf, federasyon ve konfederasyon gibi üst birlik ve kuruluşları kurması veya bunlara katılması veya ayrılması veya katılım payı ve miktarı konularını karara bağlamak, 
 7. Yurtiçinde ve yurt dışında şube açılması için Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek, 
 8. Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilen üyelikten çıkarma kararlarına ilişkin itirazları görüşüp karara bağlamak,
 9. Derneği fesh etmek,
 10. Şubeleri fesh etmek,
 11. Dernek amblemini değiştirmek,
 12. Üye giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatı miktarlarını belirlemek.
 13. Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Madde 15
Merkez Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdır. On bir asıl ve yedi yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul’da çarşaf liste veya blok liste üzerinden Genel Kurul’un aksine bir kararı olmaz ise gizli oyla ve açık tasnif ile üç yılda bir seçilir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

 • Merkez Yönetim Kurulu; Genel Kurul sonrasında ilk toplantısını yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve saymanı seçer. 
 • Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeleri arka arkaya en fazla iki dönem görev yapabilir. Merkez Yönetim Kurulu başkanı, başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman sadece bir dönem bu görevlerini yapabilir.
 • Merkez Yönetim Kurulu toplantıları bir yıl içinde en az 4 kez yapılır. Kurul salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkan’ın bulunduğu tarafın kararı kabul edilmiş olur.
 • Mazeretsiz ya da mazereti Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeksizin üç kez arka arkaya toplantıya katılmayan üye Merkez Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılır ve görevi düşer.
 • Asil üyelikten istifa eden veya başka sebeplerden dolayı eksilme olduğu takdirde Genel Kurul’da alınan oy çokluğu sırasına göre en fazla oy almış yedek üye göreve çağrılır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.
 • Şube Yönetim Kurulu üyesinin Merkez Yönetim Kurulu’na seçilmesi durumunda şubedeki görevinden ayrılmış sayılır.
 • Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
 • Merkez Yönetim Kurulu Başkanı derneği temsil eder. Dernek Başkanı’nın bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı tüm yetkilere sahiptir.
 • Bir önceki Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, yeni seçilmiş olan Merkez Yönetim Kurulu’nda yer almaması durumunda oy hakkı olmaksızın yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Madde 16

 • Genel Kurul kararlarını uygulamak,
 • Derneğin tüzükte belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek amacıyla her türlü kararı almak, yönerge ve iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,
 • Dernek amaçları için gereken çalışma ve görev gruplarını (birim, komite, kurul, komisyon vb.) kurmak ve bunların yapılanması, işleyişi, görev ve yetkileri ile ilgili konuları belirlemek,
 • Üyelerin mesleki gelişmeleri ve aralarındaki bağları güçlendirmeleri için bilimsel toplantılar yapmak, kongreler, sempozyumlar ve kurslar düzenlemek ve yayınlar yapmak,
 • Mesleki eğitim ve bilimsel etkinliklerin yıllık veya daha uzun süreli programlarını yapmak ve bu etkinlikler için gerekiyorsa dernek üyelerine veya şube yönetim kurullarına görev vermek, bilimsel toplantıların genel çerçevesini belirlemek ve mali altyapısını sağlamak,
 • Genel kurula sunulacak önerileri ve toplantı gündemini hazırlayarak, Genel Kurul’u olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarını tutmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak, 
 • Tahmini bütçenin fasılları arasında zorunlu nedenlerle değişiklik gerekirse, Genel Kurul’dan aldığı yetkiyle aktarma yapmak,
 • Bütçe giderlerini karşılamak, dernek gelirlerinin tahsilatını sağlamak ve harcamalara karar vermek, 
 • Davaya vekalet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan ve temyizden feragat etmek, davayı ve feragatı kabul etmek, dava açmak, idari, mali, adli, icrai takibat yapmak veya yaptırmak ve bu hususları kapsayan vekaletname vermek,
 • Genel Kurul’dan alacağı yetki ile dernek şubelerini açmak,
 • Şube yönetiminin herhangi bir nedenle boşalması halinde en geç bir ay içinde Şube Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmak ve yeni bir şube yönetiminin seçim ile teşkilini ve bu süre içinde şube faaliyetlerinin aksamadan yürümesini sağlamak,
 • Yayınlanacak eserlere karar vermek, mali bakımdan desteklenecek araştırmaları belirlemek,
 • Yurt içi ve dışı bilimsel etkinlikler için organizasyonda bulunmak üzere dernek üyelerini görevlendirmek,
 • Derneğin amaçları doğrultusunda resmi ve özel kuruluş ve kurumlarla, sivil toplum örgütleriyle, gerçek ve tüzel kişilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek,
 • Halkın sağlığını korumak, halkı göğüs hastalıkları ile ilgili konularda bilgilendirmek amacıyla toplumu uyarıcı, bilgilendirici toplantılar düzenlemek, dergi veya broşürler yayınlamak, yazılı ve görsel yayın kuruluşları ile bu doğrultuda işbirliği yapmak,
 • Derneğin amaçları doğrultusunda resmi kuruluşlardan gerekli izinler alınmak ve mevzuata uygun olmak kaydıyla sağlık kuruluşları açmak, tesisler kurmak ve işletmek, 
 • Genel merkez işlerini yürütmek için bina kiralamak, ücretli personel tutmak, gerekirse Genel Kurul kararıyla bina satın almak,
 • Uzman ve asistan temsilcisini seçmek,
 • Onursal üye seçmek,
 • Derneğin amaçlarına uygun uluslararası faaliyet ve ilişkiler için yasaların öngördüğü şekil ve usullere göre organizasyonlar düzenlemek, bu amaçla dernek temsilcilerini seçmek ve görevlendirmek, v. Genişletilmiş Yönetim Kurulu’nun (Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu) altı ayda bir ve Merkez Danışma Kurulu’nun yılda bir kez toplanmasını sağlamak, 
 • Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.


MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

Madde 17 
Başkan: Derneği yurtiçinde ve yurtdışında temsil eder. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarını idare eder, genel sekreter ile birlikte gündemini belirler ve alınan kararları uygular ve uygulatır.
Başkan Yardımcısı : Gerekli hallerde Başkan yetkilerinden bir kısmını Başkan Yardımcısı’na devredebilir. Başkan bulunmadığı hallerde Başkan’ın tüm yetkilerine sahiptir. 
Genel Sekreter : Dernek işlerini yürütür ve yazışmaları düzenler. Başkan ile birlikte yönetim kurulu gündemini hazırlar ve duyurur. Gerekli defterlerin uygun şekilde yazılmasını sağlar. Merkez Yönetim Kurulu kararlarını yazar, duyurur ve takip eder.
Sayman : Harcamaları ve gelirleri kontrol eder, defterleri düzenler ve  mali raporları hazırlar. Sayman, kendi imzası ve Başkan veya Başkan Yardımcısı’nın birinin imzasının bulunması şartı ile banka hesaplarından para çekebilme yetkisine sahiptir.
Üyeler : Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı ile katılırlar. Yönetim Kurulunca verilen görevleri üstlenirler. Her üyenin dernek faaliyetleri ile ilgili özel bir görev üstlenmesi esastır. 

DENETLEME KURULU

Madde 18 
Genel Kurul tarafından alınan kararların Merkez Yönetim Kurulu’nca uygulanıp uygulanmadığını, Dernek işlerinin mevzuat ve tüzük esaslarına göre yürütülüp yürütülmediğini denetler.

 • Genel Kurul'da gizli oy açık tasnifle 3 yıl süre için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
 • Denetleme Kurulu ilk toplantısını Genel Kurul sonrasında yaparak Başkan seçer.
 • Asıl üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde yerine en çok oy alan yedek üye getirilir.
 • Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Merkez Yönetim Kurulu kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetleme Kurulu ve üyelerinin incelemesine sunmakla yükümlüdür.
 • Denetleme Kurulu, Genel Kurul’a karşı sorumludur.
 • Denetleme sırasında kanun ve tüzüğe aykırı işlemleri tespit ettiğinde üyeleri olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağırabilir.
 • Gerekli hallerde Merkez Yönetim Kurulu önerisiyle,  şubeleri denetleyerek rapor verir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ 

Madde 19
Denetleme Kurulu; derneğin defter, hesap ve kayıtlarının mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Merkez Yönetim kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

ETİK KURUL

Madde 20 
Genel Kurul tarafından deneyim ve saygınlığı bilinen üyeler arasından üç asıl, üç yedek üye seçilerek üç yıl süre ile görevlendirilir.  Asıl üyeler aralarında toplanarak bir başkan ve bir sekreter seçerler.

ETİK KURULU GÖREVLERİ

Madde 21

 • Meslek onurunun korunması için çalışmalar yapmak, bu konuda her türlü tedbiri almak ve öneriler getirmek.
 • Merkez Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu tarafından havale edilen şikâyetleri ve dosyaları kanunlar, dernek tüzüğü, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde usul ve esas bakımından değerlendirip, sonuçlandırmak.
 1. Meslek ve deontolojiye, şeref ve haysiyete aykırı harekette bulunan üyelere ve derneğin itibarını zedeleyecek, kurumsal yapısına zarar verecek üyelere, gereğine göre uyarma, kınama cezası ile üyelikten çıkarılması hususlarını Merkez Yönetim Kurulu’na teklif etmek.

ONUR KURULU

Madde 22
Daha önce dernekte başkanlık görevini üstlenmiş kişilerden oluşur. Onur kurulu üyeleri, Merkez Yönetim Kurulu Başkanı daveti ile Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına ve ulusal kongreler esnasında yapılan genişletilmiş yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.  

MERKEZ DANIŞMA KURULU

Madde 23
Merkez Yönetim Kurulu asıl üyelerinin yanı sıra, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu, TÜSAD Akademisi, şubeler ve çalışma grupları başkanları ile uzman ve asistan temsilcilerinden oluşan bir danışma kuruludur. Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda görüşlerini almak üzere başka kişi veya kurum temsilcilerini de bu toplantıya davet edebilir. Merkez Danışma Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır ve derneğin iç işleyişini, genel politikalarını ve yıllık programını tartışır.

ŞUBELER


Madde 24
Merkez Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararı ile şubeler kurulur. Bu amaçla Merkez Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen üç kişilik kurucular kurulu şube açılacak yerin mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

ŞUBE ADI

Madde 25
Şubelerin adı “Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği  ….. Şubesi” şeklinde belirtilir.

ŞUBE ORGANLARI

Madde 26
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu’ndan oluşur.

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 27
Şube Genel Kurul toplantıları Merkez Genel Kurul yılında 3 yılda bir Mayıs ayında yapılır. Zorunlu erteleme durumunda Şube Genel Kurul toplantısı, Merkez genel kurulundan 2 ay önce tamamlanmış olur.Şube Genel Kurulu,  şubenin en yüksek ve en yetkili karar organıdır. Şube Genel Kurulu, şubede kayıtlı ve genel kurula katılma hakkı bulunan asli üyelerden oluşur. Şubelere kayıtlı asli üyeler aynı zamanda Genel Merkez Yönetim kurulu’na katılabilir ve oy kullanabilirler. Şube Genel Kurulu’nu toplantıya çağırma, toplantı ve diğer işlemler Genel Merkez Genel Kurulu gibi yapılır.

ŞUBE GENEL KURULLARI'NIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 28

 1. Şube organlarının asıl ve yedek üyelerini seçmek,
 2. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulu’nu ibra etmek,
 3. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 4. Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

Madde 29
Şube Yönetim Kurulu Dernek şubesinin yürütme organıdır. Şube Genel Kurulu tarafından, gizli oy ve açık tasnif ile 3 yıllık bir süre için 5 asıl ve 5 yedek üye seçilir. Yeni oluşan Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un bitiminden hemen sonra ilk toplantısını yaparak Başkan, Genel Sekreter ve Sayman seçimini gerçekleştirir.

 1. Yönetim Kurulu toplantıları bir yıl içinde en az 3 kez yapılır. Salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilmiş olur.
 2. Mazeretsiz ya da mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeksizin üç kez arka arkaya toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılır.
 3. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır. Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.
 4. Başkan’ın bulunmadığı hallerde toplantıya Genel Sekreter başkanlık eder.
 5. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Şube Başkanı’dır ve dernek şubesini temsil eder. Şube Başkanı’nın bulunmadığı zamanlarda, Şube Genel Sekreteri Başkan’ın bütün yetkilerine sahiptir.
 6. Dernek şubesi adına açıklamada bulunmak ve görüş bildirmek yetkisi sadece Başkan’a, mazereti halinde veya yoksa Genel Sekreter’e, o da yoksa Yönetim Kurulunun tayin edeceği bir yetkiliye aittir.
 7. Yönetim Kurulu'nun yapacağı tüm toplantılara bir önceki dönemin Şube Başkanı, bilgi akışı ve deney aktarımını sağlamak amacıyla oy hakkı olmaksızın davet edilebilir.
 8. Şubelerin tasfiyesi halinde şubelerin mevcut parası, varsa menkulleri genel merkeze kalır.

ŞUBE YÖNETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 30
Şube Yönetim Kurulu; Şube Genel Kurulu ile Genel Merkez Yönetim Kurulu'na mevzuat çerçevesinde sorumludur.

 1. Şube Genel Kurul kararlarını uygulamak, derneğin tüzükte belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek amacıyla girişimlerde bulunmak, bu amaçla çalışma ve görev grupları oluşturmak.
 2. Üyelerin mesleki gelişmeleri ve aralarındaki bağları güçlendirmeleri için bilimsel toplantılar yapmak, kurslar düzenlemek.
 3. Bu mesleki ve bilimsel etkinliklerin yıllık veya daha uzun süreli programlarını yapmak ve Merkez Yönetim Kurulu’na göndermek, bu etkinlikler için gerekiyorsa dernek üyelerine görev vermek ve mali kaynak sağlamak.
 4. Şube Genel Kurulu’na sunulacak önerileri ve toplantı gündemini hazırlayarak, Genel Kurul’u olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak.
 5. Halkın sağlığını korumak, halkı göğüs hastalıkları ile ilgili konularda bilgilendirmek amacıyla toplumu bilgilendirici toplantılar düzenlemek, dergi veya broşürler yayınlamak, şubenin bulunduğu bölgedeki yazılı ve görsel yayın kuruluşları ile bu doğrultuda işbirliği yapmak.
 6. Şubenin gelir ve gider hesaplarını tutmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 7. Tahmini bütçenin fasılları arasında zorunlu nedenlerle değişiklik gerekirse, Şube Genel Kurulu’ndan aldığı yetkiyle aktarma yapmak.
 8. Bütçe giderlerini karşılamak ve Dernek gelirlerinin tahsilatını sağlamak.
 9. Masrafları denetlemek ve onaylamak.
 10. Derneğin amaçları doğrultusunda, şubenin bulunduğu bölgedeki resmi ve özel kuruluş, sivil toplum örgütleri, kurumlarla ve gerçek ve tüzel kişilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
 11. Şube merkez işlerini yürütmek için bina kiralamak, ücretli personel tutmak.
 12. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

ŞUBE DENETLEME KURULLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 31
Şube Genel Kurulu tarafından alınan kararların Yönetim Kurulu’nca uygulanıp uygulanmadığını, dernek işlerinin mevzuat ve tüzük esaslarına göre yürütülüp yürütülmediğini denetler.

 1. Şube Genel Kurulu’nda gizli oy açık tasnifle 3 yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
 2. Denetleme Kurulu, seçimli Genel Kurul sonrasında ilk toplantısını yaparak bir Başkan seçer.
 3. Asıl üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde yerine en çok oy alan yedek üye getirilir.
 4. Şube denetleme kurulunun görev ve yetkileri, Genel Merkez Denetleme Kurulu ile aynıdır. 

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 32
Genel Merkezin Gelir Kaynakları:

 1. Üye giriş ve yıllık aidatları.
 2. Bilimsel ve sosyal içerikli toplantı gelirleri.
 3. Kitap ve süreli yayınlardan elde edilecek gelirler.
 4. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 5. İnternet sitesi ve elektronik yayınlarından elde edilecek reklam ve satış gelirleri.
 6. Derneğin nakit varlığının faiz gelirleri ile dernek adına bir bankanın kasasında saklanan devlet tahvili veya Hazine bonoları.
 7. Genel merkezin menkul ve gayrimenkul mal varlıklarından elde edilmiş gelirlerdir ve bunlar ayrı bilanço landırılır.

Şubelerin Gelir Kaynakları:

 1. Üye giriş ve yıllık aidat gelirinin %50’si. Diğer %50’si genel merkeze gönderilir.
 2. Çalışma programında yer alan ve Merkez Yönetim kurulu ile çerçevesi çizilen bilimsel ve mesleki aktivitelerin geliri.
 3. Genel Merkez Yönetim Kurulu ile birlikte genel çerçevesi çizilen mesleki, eğitim ve bilimsel etkinlikler için Genel Merkez’den aktarılan gelirler.
 4. Yayınlardan elde edilecek gelirler.
 5. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

DERNEĞİN GİDERLERİ

Madde 33
Genel merkezin giderleri:

 1. Kira, elektrik, su, personel maaş, sigorta, ulaşım vb. giderler.
 2. Merkez Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak dergi, kitap ve benzeri yayın giderleri.
 3. Kongre, benzeri bilimsel toplantı organizasyonları, bu toplantıların duyuru, sonuç, rapor ve tutanaklarının baskı masrafları.
 4. Dernek organlarının, görev grupları ve komisyonların çalışmaları için üyelerin transfer ve konaklama masrafları.
 5. Halkı solunum sistemi hastalıkları ve önlenmesi konularında bilgilendirmek üzere yapılan etkinliklerin giderleri.
 6. Ulusal ve uluslararası kongrelerde dernek adına açılan standın bedeli ve bunun için Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kişilerin transfer, kayıt ve konaklama giderleri.
 7. Merkez Yönetim Kurulu kararı ile derneği temsilen ulusal ve uluslar arası toplantılara katılan üyelerin masrafları.
 8. Sosyal faaliyetler ve törenlerde derneği temsil edecek olan çiçek, çelenk, v.b. giderleri.
 9. Üyelere verilecek diploma, rozet, kokart, plaket v.b. hediyelerin masrafları.

 Şubelerin giderleri

 1. Kira, elektrik, su, personel maaş, sigorta, ulaşım vb. giderler.
 2. Halkı solunum sistemi hastalıkları ve önlenmesi konularında bilgilendirmek üzere yapılan etkinliklerin giderleri.
 3. Bilimsel toplantı organizasyonları, bu toplantıların duyuru, sonuç, rapor ve tutanaklarının baskı masrafları.
 4. Sosyal faaliyetler ve törenlerde derneği temsil edecek olan çiçek, çelenk, v.b. giderleri.
 5. Üyelere verilecek sertifika, plaket v.b. hediyelerin masrafları.  

DERNEĞİN BORÇLANMASI

Madde 34
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde merkez yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konuları ile sınırlıdır ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Nakit borçlanma gerekmesi halinde, Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul onayını takiben borçlanma işlemini gerçekleştirir. 

GENEL MERKEZ VE ŞUBELERİN DEFTER VE KAYITLARI


Madde 35
Merkez ve Şubelerde aşağıdaki defterler bulunur.
Dernek ve Şube Saymanı, Dernekler Yasasına göre hazırlanan defterleri notere tasdik ettirir, ilgili mevzuatın gerektirdiği şekilde tutar. Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
5-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır
Bu maddede sayılan defterlerin noterden veya il dernekler müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur. Genel Merkez Üye Kayıt Defterinde şubelerden gönderilen Üye Kayıt Listesi bulundurulur. Ayrıca Onursal Üyeler de kaydedilir.
Tüm gelirler ve giderler cari usule uygun makbuz ve faturalarla yapılır. Gelir makbuzları mühür ve yetkili imzaları usulüne uygun olarak taşır. 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ


Madde 36
Tüzük değişikliğinin görüşüldüğü olağan veya olağanüstü Genel Kurulu üye tam sayısının 2/3 katılımıyla gerçekleşir. İlk toplantıda yeterli sayıda katılım olmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu sayı Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Değişiklik teklifleri maddeler ve/veya bir bütün halinde oylanır. Değişiklik tekliflerinin kabul edilmesi için her halükarda katılanların 2/3 oyu gereklidir

DERNEĞİN FESHİ

Madde 37
Dernekler Kanunu'nda gösterilen fesih hallerinin dışında, gündemde bulunmak kaydı ile fesih kararı Merkez Genel Kurulu'nun üye tam sayısının 2/3 ünün katılımıyla yapacağı ilk toplantıda 2/3 çoğunluk ile alınabilir. İlk toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu sayı Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararı için üye tam sayısının 2/3 oyu gereklidir. Derneğin tüm fesih işlemlerini Genel Kurul’un belirleyeceği kişiler gerçekleştirir.

DERNEĞİN TASFİYESİ 


Madde 38
Derneğin feshi halinde, feshe karar veren Genel Kurul derneğin sahibi olduğu mal, para, menkul ve gayrimenkulleri derneğin amacına uygun çalışan başka dernek, federasyon veya meslek kuruluşlarına devir eder.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ


Madde 39
Bu tüzükte bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu hükümleri ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 39 (otuzdokuz) maddeden ibarettir.

Tüzük Dosyasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

ÜYE GİRİŞİ


   
Şifremi Unuttum
  

TÜSAD ÜYELİK BAŞVURUSU

ETKİNLİK TAKVİMİ

Temmuz 2024
PztSalÇarPerCumCmtPaz
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
 LookUs & Online Makale